Voorwaarden

INHOUDSOPGAVE

1. Reikwijdte
2. Sluiting van het contract
3. Annuleringsvoorwaarden
4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
5. Leverings- en verzendingsvoorwaarden
6. Eigendomsvoorbehoud
7. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
8. Aansprakelijkheid voor schade
9. Promotievouchers inwisselen
10. Inwisseling van cadeaubonnen
11. Plaats van jurisdictie
12. Toepasselijk recht
13. Wijzigingen voorbehouden
14. Alternatieve geschillenbeslechting

1) TOEPASSINGSGEBIED

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna “AV”) van Grafschaft Manufaktur GmbH (hierna “Verkoper”) zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna “Klant”) met de Verkoper sluit met betrekking tot de voorwaarden die door de Verkoper zijn overeengekomen voor de goederen die in zijn online winkel worden gepresenteerd. Hierbij wordt bezwaar gemaakt tegen het opnemen van eigen voorwaarden van de klant, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Op overeenkomsten voor de levering van vouchers zijn deze Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

1.3 Een consument in de zin van deze Algemene Voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een rechtstransactie sluit voor doeleinden die niet in de eerste plaats kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Een ondernemer in de zin van deze Algemene Voorwaarden is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die, bij het aangaan van een juridische transactie, handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

1.4 Het onderwerp van de overeenkomst kan – afhankelijk van de productbeschrijving van de verkoper – zowel de aankoop van goederen door middel van een eenmalige levering als de aankoop van goederen door middel van een permanente levering zijn (hierna “abonnementsovereenkomst”). Bij een abonnementscontract verbindt de verkoper zich ertoe de contractueel verschuldigde goederen voor de duur van de overeengekomen contracttermijn en op de contractueel overeengekomen tijdstippen aan de klant te leveren.

2) SLUITING VAN HET CONTRACT

2.1 De productbeschrijvingen in de onlineshop van de verkoper vormen geen bindend aanbod van de verkoper, maar dienen eerder om een ​​bindend aanbod van de klant te doen.

2.2 De klant kan het aanbod indienen via het online bestelformulier dat in de onlineshop van de verkoper is geïntegreerd. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in het virtuele winkelwagentje en het doorlopen van het elektronische bestelproces, doet de klant een juridisch bindend contractueel aanbod met betrekking tot de goederen in het winkelwagentje door op de knop te klikken die het bestelproces voltooit. De klant kan het aanbod ook per telefoon, fax, e-mail, post of online contactformulier aan de verkoper doorgeven. Na het verzenden van de bestelling ontvangt de klant per e-mail een orderbevestiging. Deze orderbevestiging houdt geen aanvaarding van het aanbod van de klant in, maar is uitsluitend bedoeld om u ervan op de hoogte te stellen dat de bestelling door de verkoper is ontvangen en in behandeling wordt genomen.

2.3 Het aanbod van de klant wordt door de verkoper aanvaard door het verzenden van de orderbevestiging.

2.4 Voor alle beschikbare betaalmethoden wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main. Als de klant tijdens het online bestelproces een van de aangegeven betaalmethoden selecteert, geeft hij ook een betalingsopdracht aan PAYONE GmbH door op de knop te klikken die het bestelproces voltooit.

2.5 Bij het indienen van een aanbieding via het online bestelformulier van de verkoper wordt de contracttekst na het sluiten van het contract door de verkoper opgeslagen en na het verzenden van de bestelling in tekstvorm (bijvoorbeeld e-mail, fax of brief) naar de klant verzonden . Verder zal de verkoper de contracttekst niet ter beschikking stellen. Als de klant vóór het verzenden van zijn bestelling in de onlineshop van de verkoper een gebruikersaccount heeft aangemaakt, worden de bestelgegevens op de website van de verkoper gearchiveerd en zijn voor de klant via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount gratis toegankelijk door de bijbehorende gegevens te verstrekken inloggegevens.

2.6 Voordat de klant de bestelling bindend verzendt via het online bestelformulier van de verkoper, kan de klant mogelijke invoerfouten identificeren door de informatie op het scherm aandachtig te lezen. Een effectief technisch middel om invoerfouten beter te detecteren kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, die de weergave op het scherm vergroot. Als onderdeel van het elektronische bestelproces kan de klant zijn gegevens corrigeren met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt die het bestelproces voltooit.

2.7 Voor het sluiten van de overeenkomst is uitsluitend de Duitse taal beschikbaar.

2.8 Orderverwerking en contact vinden doorgaans plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het e-mailadres dat hij heeft opgegeven om de bestelling te verwerken correct is, zodat e-mails verzonden door de verkoper op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder moet de klant er bij het gebruik van SPAM-filters voor zorgen dat alle e-mails verzonden door de verkoper of door derden die door de verkoper zijn aangesteld om de bestelling te verwerken, kunnen worden afgeleverd.

3) ANNULERINGSBELEID

Herroepingsrecht
U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Grafschaft Manufaktur GmbH, Alolfstrasse 15, 61350 Bad Homburg), e-mail: kontakt@grafschaft-kräuterlikör.de) hiervan op de hoogte stellen door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief verzonden door post of e-mail) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling over uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van intrekking
Als u dit contract opzegt, zullen wij u alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief leveringskosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), die onmiddellijk en op uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw opzegging van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van uw herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt ​​de directe kosten van het retourneren van de goederen. U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.

Uitsluiting van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor verkoop op afstand voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of vaststelling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument of die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel wordt overschreden. Bij levering van vers vlees is het herroepingsrecht derhalve uitgesloten.

4) PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen en inclusief wettelijke omzetbelasting. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden afzonderlijk vermeld in de betreffende productbeschrijving.

4.2 De betalingsmogelijkheden worden in de onlineshop van de verkoper aan de klant meegedeeld.

4.3 Bij betaling via een in de onlineshop aangeboden betaalmethode vindt de technische betalingsverwerking plaats via een platform van de betalingsdienstaanbieder PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main. De voorwaarden van de betalingsdienstaanbieder kunt u inzien op https://www.payone.com.

4.4 Als u de betaalmethode “SOFORT” selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna “SOFORT”). Om het factuurbedrag via “SOFORT” te kunnen betalen, moet de klant beschikken over een online banking-account met een PIN/TAN-procedure die is geactiveerd voor deelname aan “SOFORT”, zich dienovereenkomstig identificeren tijdens het betalingsproces en de betalingsinstructies naar “SOFORT” bevestigen. De betalingstransactie wordt onmiddellijk daarna uitgevoerd door “SOFORT” en de bankrekening van de klant wordt gedebiteerd. Meer informatie over de betaalmethode “SOFORT” vindt de klant online op https://www.klarna.com/sofort/.

4.5 Als u de betaalmethode “factuur” selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main. Deze voert de facturatie en incasso uit. Het factuurbedrag dient binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen te worden voldaan, tenzij een andere betalingstermijn is vermeld. De verkoper blijft echter verantwoordelijk voor algemene vragen van klanten, b.v. B. over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, annuleringsverklaringen en zendingen of creditnota’s. Meer informatie over de betaalmethode “factuur” vindt de klant op internet op https://www.bspayone.com/DE/de/services/betalingen/gesicherer-rechnungskauf. Kopen op “factuur” is voor geregistreerde klanten mogelijk vanaf de tweede bestelling.

4.6 Als u de betaalmethode “creditcard” selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main. Hiermee wordt het factuurbedrag geïnd van de door de klant opgegeven creditcardrekening. Het bedrag wordt direct na verzending van de klantbestelling in de onlineshop van de creditcard afgeschreven. Zelfs als de betalingsmethode creditcardbetaling is geselecteerd, blijft de verkoper verantwoordelijk voor algemene vragen van klanten, bijvoorbeeld over goederen, levertijden, verzending, retourzendingen, klachten, annuleringsverklaringen en leveringen of creditnota’s.

4.7 Als u de betaalmethode “GIROPAY” selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder giropay GmbH, An der Welle 4, 60322 Frankfurt/Main (hierna “GIROPAY”). Om het factuurbedrag via “GIROPAY” te kunnen betalen, moet de klant beschikken over een onlinebankrekening met een PIN/TAN-procedure die is geactiveerd voor deelname aan “GIROPAY”, zich tijdens het betalingsproces dienovereenkomstig identificeren en de betalingsinstructies aan “GIROPAY” bevestigen. De betalingstransactie wordt onmiddellijk uitgevoerd door “GIROPAY” en gedebiteerd van de bankrekening van de klant. Meer informatie over de betaalmethode “GIROPAY” vindt de klant op internet onder https://www.giropay.de/kaeufer/online-ueberweise/.

4.8 Als u de betaalmethode “Paydirect” selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder paydirekt GmbH, Stephanstraße 14-16, 60313 Frankfurt am Main (hierna “Paydirect”). Om het factuurbedrag via “Paydirect” te kunnen betalen, moet de klant beschikken over een online banking-account met een PIN/TAN-procedure die is geactiveerd voor deelname aan “Paydirect”, zich tijdens het betalingsproces dienovereenkomstig identificeren en de betalingsinstructies naar “Paydirect” bevestigen. De betalingstransactie wordt onmiddellijk uitgevoerd door “Paydirect” en gedebiteerd van de bankrekening van de klant. Meer informatie over de betaalmethode “Paydirect” vindt de klant op internet op https://www.paydirekt.de/impressum/index.html.

4.9 Als u de betaalmethode “PayPal” selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main. Hiermee wordt het factuurbedrag overgemaakt van de door de klant opgegeven PayPal-rekening naar de PayPal-rekening van de verkoper. De PayPal-rekening van de klant wordt direct na verzending van de bestelling in de onlineshop gedebiteerd. Zelfs als de betaalmethode “PayPal” is geselecteerd, blijft de verkoper verantwoordelijk voor algemene vragen van klanten, bijvoorbeeld over goederen, levertijden, verzending, retourzendingen, klachten, annuleringsverklaringen en leveringen of creditnota’s.

5) LEVERINGS- EN VERZENDVOORWAARDEN

5.1 De verzending is afhankelijk van de goederen en wordt aan de klant direct onder het betreffende product op productniveau en in het winkelwagentje weergegeven. Bovendien ontvangt de klant onmiddellijk na aankoop van de goederen informatie over de verzenddag in de orderbevestiging. Nadere informatie ontvangt de klant per e-mail wanneer de goederen aan de vervoerder zijn overgedragen. De levertijd bedraagt ​​maximaal 4 weken.

5.2 De klant wordt onmiddellijk op de hoogte gesteld van eventuele vertragingen. Als de aanbieder niet verantwoordelijk is voor een blijvende belemmering van de levering, in het bijzonder overmacht of niet-levering door zijn eigen leverancier, ook al is er tijdig een overeenkomstige afdekkingstransactie uitgevoerd, heeft de aanbieder het recht om zich uit het contract terug te trekken met de klant. De klant wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht en alle ontvangen diensten, met name betalingen, worden terugbetaald.

5.3 Goederen worden geleverd door verzending naar het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen. Bij de verwerking van de transactie is het bij de orderverwerking van de verkoper opgegeven afleveradres doorslaggevend. Levering vindt uitsluitend plaats in Duitsland.

5.4 Vouchers worden als volgt aan de klant verstrekt: – per e-mail (in afdrukbare vorm, bijvoorbeeld als pdf), op papier of als vouchercode.

6) EIGENDOMSVOORBEHOUD

Indien de verkoper vooruitbetalingen doet, behoudt hij zich de eigendom van de geleverde goederen voor totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

7) AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBREKEN (GARANTIE)

7.1 Indien het gekochte artikel defect is, zijn de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing.

7.2 De klant wordt verzocht over geleverde goederen met duidelijke transportschade bij de bezorger te klagen en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Indien de klant hieraan niet voldoet, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken wegens gebreken.

8) AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE

8.1 Onze aansprakelijkheid voor schending van contractuele verplichtingen en onrechtmatige daad is beperkt tot opzet en grove nalatigheid. Dit geldt niet in geval van schade aan het leven, het lichaam of de gezondheid van de klant, claims wegens schending van fundamentele verplichtingen, d.w.z. H. van verplichtingen die voortvloeien uit de aard van het contract en waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van het contract in gevaar brengt, evenals compensatie voor schade veroorzaakt door vertraging (§ 286 BGB). In dit opzicht zijn wij aansprakelijk voor elke graad van schuld.

8.2 Voor zover de aansprakelijkheid voor schade die niet gebaseerd is op schade aan leven, lichaam of gezondheid van de klant als gevolg van lichte nalatigheid niet is uitgesloten, vervallen dergelijke claims binnen een jaar vanaf het ontstaan ​​van de claim of, in het geval van claims wegens schade als gevolg van een defect, vanaf de overdracht van de goederen Matt.

8.3 Voor zover aansprakelijkheid voor schade jegens ons uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook met betrekking tot de persoonlijke aansprakelijkheid voor schade van onze medewerkers, aangestelden, aangestelden, vertegenwoordigers en plaatsvervangers.

9) INWISSELING VAN PROMOTIEBONUS

9.1 Vouchers die door de verkoper gratis worden uitgegeven in het kader van acties met een bepaalde geldigheidsduur en die niet door de klant kunnen worden gekocht (hierna “actievouchers”) kunnen alleen worden ingewisseld in de onlineshop van de verkoper en alleen tijdens de aangegeven periode. periode.

9.2 Actievouchers kunnen alleen door consumenten worden ingewisseld.

9.3 Individuele producten kunnen worden uitgesloten van de voucheractie als uit de inhoud van de actievoucher een overeenkomstige beperking voortvloeit.

9.4 Promotievouchers kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Facturering achteraf is niet mogelijk.

9.5 Per bestelling kan slechts één actievoucher worden ingewisseld.

9.6 De waarde van de goederen moet minimaal gelijk zijn aan het bedrag van de actievoucher. Een eventueel resterend saldo wordt door de verkoper niet terugbetaald.

9.7 Indien de waarde van de actievoucher niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere door de verkoper aangeboden betaalmethoden worden gekozen om het verschil te betalen.

9.8 Het saldo van een actievoucher wordt niet in contanten of rente uitbetaald.

9.9 De actievoucher wordt niet terugbetaald als de klant de met de actievoucher betaalde goederen geheel of gedeeltelijk retourneert in het kader van zijn wettelijke herroepingsrecht.

9.10 De actievoucher is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de persoon die erop vermeld staat. Een overdracht van de actievoucher aan derden is uitgesloten. De verkoper heeft het recht, maar is niet verplicht, om de materiële geschiktheid van de betreffende voucherhouder te controleren.

9.11 De voucher van € 10,- is geldig vanaf een winkelwagenwaarde van € 60,-. De geldigheidsduur van de voucher wordt gedefinieerd in de welkomstmail. Alleen online inwisselbaar in de Grafschaft onlineshop en éénmalig. Contante betaling of latere creditering is uitgesloten. U kunt zich op ieder moment afmelden voor de nieuwsbrief.

10) INWISSELING VAN CADEAUBONNEN

10.1 Vouchers die via de onlineshop van de verkoper kunnen worden gekocht (hierna “cadeaubonnen”) kunnen uitsluitend in de onlineshop van de verkoper worden ingewisseld, tenzij op de voucher anders staat vermeld.

10.2 Cadeaubonnen en het resterende saldo van cadeaubonnen kunnen worden ingewisseld tot het einde van het derde jaar volgend op het jaar waarin de voucher is gekocht. Het resterende tegoed wordt tot de vervaldatum aan de klant gecrediteerd.

10.3 Cadeaubonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Facturering achteraf is niet mogelijk.

10.4 Per bestelling kan slechts één cadeaubon worden ingewisseld.

10.5 Cadeaubonnen kunnen uitsluitend worden gebruikt voor de aankoop van goederen en niet voor de aanschaf van aanvullende cadeaubonnen.

10.6 Indien de waarde van de cadeaubon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan er gekozen worden voor één van de andere door de verkoper aangeboden betaalmethoden om het verschil te verrekenen.

10.7 Het saldo van een cadeaubon wordt niet in contanten of rente uitbetaald.

10.8 De cadeaubon is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de persoon die erop vermeld staat. Een overdracht van de cadeaubon aan derden is uitgesloten. De verkoper heeft het recht, maar is niet verplicht, om de materiële geschiktheid van de betreffende voucherhouder te controleren.

11) JURISDICTIE

Als de klant optreedt als handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een speciaal publiekrechtelijk fonds gevestigd in de Bondsrepubliek Duitsland, is de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract de vestigingsplaats van de verkoper. Als de klant buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland gevestigd is, is de vestigingsplaats van de verkoper de exclusieve jurisdictie voor alle geschillen die uit dit contract voortvloeien, indien het contract of de claims die uit het contract voortvloeien, kunnen worden toegerekend aan de professionele of commerciële activiteit. In bovengenoemde gevallen heeft de verkoper echter in ieder geval het recht om in beroep te gaan bij de rechtbank van de maatschappelijke zetel van de klant.

12) TOEPASSELIJK RECHT

Op alle rechtsverhoudingen tussen partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitzondering van de wetten inzake de internationale aankoop van roerende goederen. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn of haar gewone verblijfplaats heeft.

13) KAN WORDEN GEWIJZIGD

Wij zijn gerechtigd deze Algemene Voorwaarden met instemming van de klant te wijzigen, op voorwaarde dat de wijziging voor de klant redelijk is, rekening houdend met de belangen van de verkoper. De toestemming voor de wijziging wordt geacht te zijn gegeven indien de klant niet binnen zes weken na ontvangst van de wijzigingsmededeling, waarin een verwijzing is opgenomen naar de gevolgen van het uitblijven van bezwaar, bezwaar maakt tegen de wijziging.

14) ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING

14.1 De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting op internet via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Dit platform fungeert als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online koop- of dienstverleningsovereenkomsten waarbij een consument betrokken is.

14.2 De verkoper is niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

Alternatieve geschillenbeslechting overeenkomstig artikel 14, lid 1, ODR-VO en § 36 VSBG:
De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u kunt vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr. Wij zijn niet verplicht en ook niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.